Poruchy autistického spektra – časná diagnostika, léčba a prevence [KDP-AZV-52] - Návrhy klinických doporučených postupů

Poruchy autistického spektra – časná diagnostika, léčba a prevence

Téma návrhu KDP

Autismus

Odborná společnost

Společnost dětské neurologie

Pracovní tým tvůrců návrhu KDP

Garant:
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.

Hlavní metodik:
MUDr. Mgr. Radim Líčeník, Ph.D.
Mgr. Tereza Friessová

Pracovní tým:
MUDr. Pavlína Danhofer, Ph.D.
MUDr. Senad Kolář
Mgr. Lucie Stroupková
prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
doc. MUDr. Iva Dudová, Ph.D.
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.
MUDr. Alena Šebková
PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.
Mgr. Bronislava Bubeníčková
Mgr. Zuzana Žampachová

Důležitá data

Verze 1
18. 9. 2022

Verze 2
7. 11. 2022

Verze 3
14. 12. 2022

Klíčová slova

Autism Spectrum Disorder, Autistic Disorder, Child, Adult, Adolescent, Therapeutics, Diagnosis

Porucha autistického spektra (PAS) je široce definované neurovývojové onemocnění postihující děti, mladé, ale i dospělé osoby. Projevuje se nesnázemi v sociální interakci (komunikaci), repetitivními (opakujícími) se vzorci v chování a restriktivními (omezenými) zájmy. Může postihovat i smyslové vnímání. Podle údajů americké CDC („Centers for Disease Control and Prevention“, Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí) z roku 2018 postihuje PAS až každé 1 dítě ze 44 všech dětí. Z dlouhodobého hlediska je patrný zvyšující se trend výskytu PAS v populaci.

Tento doporučený postup se zabývá včasným záchytem a procesem diagnostiky poruch autistického spektra (PAS), farmakoterapií, biomedicínskými intervencemi a psychosociálními intervencemi u dětí a dospívajících od narození do 18 let věku včetně. Cílem je zlepšit péči o děti a dospívající s PAS a zvýšit kvalitu života těchto dětí, jejich rodin a pečovatelů.