Harmonogram projektu

KA1. Řídicí orgán tvorby a aktualizace, kontrolní orgán

Cílem aktivity KA1 je ustavení řídícího orgánu – Garanční komise, k řízení a tvorbě návrhů KDP a jejich aktualizace.  Dalším cílem je ustanovení Kontrolní komise, jejíž činnost je nutná k vytvoření návrhu metodiky tvorby KDP, ke kontrole formálních náležitostí tvorby a aktualizace KDP.

Harmonogram aktivity KA1 (předpoklad plné funkčnosti po celou dobu trvání projektu 0–60 měsíců):

 • Příprava statutu a jednacího řádu Garanční komise, jeho odsouhlasení předsedou AZV ČR a následně Ministerstvem zdravotnictví ČR a jmenování jejích členů – 0.–2. měsíc
 • Zahájení činnosti Garanční komise v rámci AZV ČR a zahájení jednání o tvorbě pilotních KDP u vybraných odborných společností, výběr vhodných 5 témat pilotních KDP (pilotních projektů pro nastavení a ověření metodiky) a schválení těchto témat Garanční komisí – 2.–4. měsíc
 • Ustavení Kontrolní komise – 0.–2. měsíc
 • Schválení 1. verze návrhu metodiky tvorby KDP – 0.–4. měsíc
 • Etapové vytvoření národního portálu KDP – 2.–24. měsíc
 • Vytvoření plánu vzdělávacích aktivit – 0.–6. měsíc
 • Tvorba 5 pilotních KDP – 4.–10. měsíc dle 1. verze metodiky tvorby KDP
 • Recenzní řízení pilotních KDP, zhodnocení použité metodiky dle tvorby pilotních KDP – 11.–13. měsíc
 • Plná činnost Garanční komise při navrhování a schvalování témat návrhů KDP, jejich tvorbě, recenzních řízení a jednání s odbornými společnostmi a MZ – 13.–60. měsíc
 • Plná činnost Kontrolní komise při optimalizaci metodiky na základě poznatků z pilotních KDP, při správě portálu KDP, návrhu měřitelných indikátorů kvality, při plánech pro monitoring indikátorů kvality (návrh indikátorů s ohledem na druh poskytovatelů, pro něž bude daný KDP určen) – 13.–60. měsíc

KA2: Metodické zázemí KDP

Cílem aktivity KA2 je vytvoření všech metodických materiálů, potřebných pro navrhování a schvalování nových KDP, jejich vlastní přípravu, oponenturu, pilotní ověření – recenzi a schvalování, a následně i metodik pro jejich hodnocení dopadu na kvalitu zdravotních služeb a zdraví, a aktualizace.

Harmonogram aktivity (v souladu s harmonogramem aktivity KA1)

 • Definice cyklu procesu přípravy návrhů KDP a jeho jednotlivých aktérů v českém prostředí – 0.–4. měsíc
 • Tvorba, validace a revize metodiky tvorby návrhů KDP – 0.–46. měsíc (schválení 1. verze metodiky tvorby KDP 4. měsíc)
 • Po rozhodnutí MZ ČR zveřejňování pilotních KDP na portálu MZ ČR: 12.–14. měsíc.

KA3. Tvorba a zveřejnění návrhů KDP

Cílem této aktivity je, při plném zapojení procesů nastavených v KA2, vytvořit potřebný počet návrhů KDP. Klíčová aktivita 3 představuje vlastní tvorbu návrhů KDP a navazuje tak na ustavení řídícího orgánu a nastavení procesů (KA1) a na dobudování metodického zázemí (KA2). V případě kladného vyhodnocení metodiky a potenciálního pozitivního efektu pilotních KDP, bude následovat tvorba vybraných návrhů KDP. Celý proces bude následně zakončen jejich zveřejněním.

Předpokládáme, že délka procesu tvorby a schvalování každého návrhu KDP bude trvat cca 10–12  měsíců, kontrola formálních náležitostí, doplnění indikátorů hodnocení, akceptace a zveřejnění na portálu pak další cca 1–4 měsíce. Celý proces od návrhu do zveřejnění finální podoby na portálu KDP bude trvat tedy v průměru cca 12–16 měsíců. Tvorba jednotlivých návrhů KDP bude zahájena až po schválení metodiky a ukončení pilotů, tj. nejdříve 12. měsíc projektu.

Harmonogram aktivity KA3: 12.–60. měsíc

 • Návrhy na výběr jednotlivých KDP a výběr tvůrčích týmů a jejich schválení: průběžně od 12. do 48. měsíce
 • Tvorba jednotlivých vybraných a MZ ČR schválených návrhů KDP: průběžně 14.–54. měsíc
 • Po rozhodnutí MZ ČR zveřejňování návrhů KDP na portálu MZ ČR: průběžně 14.–60. měsíc.

KA4. Komunikace a vzdělávání

Cílem této aktivity je kultivovat proces tvorby návrhů KDP prostřednictvím systematického vzdělávání odborných zdravotnických pracovníků, členů Garanční komise a jednotlivých týmů tvořících návrhy KDP, i dalších pracovníků žadatele a partnerů a dále zvýšit informovanost o KDP mezi odbornou zdravotnickou veřejností a nepřímo i laickou veřejností. Součástí je rovněž iniciální školení, kterým musí projít všichni hlavní tvůrci návrhů KDP vybraní a schválení pro tvorbu návrhů KDP Garanční komisí.

Pro naplnění tohoto cíle bude žadatelem/partnerem 2 ÚZIS vytvořen na web stránkách MZ ČR portál KDP.

V první části a na závěr projektu se uskuteční dvě celostátní konference s mezinárodní účastí, které odborné veřejnosti představí metodiku a výstupy projektu a přispějí k propagaci KDP. Předpokládáme, že konferencí se účastní cca 150–200 osob.

Harmonogram aktivity KA4: 0–60 měsíců, po celou dobu trvání projektu

 • Příprava konceptu a architektury portálu KDP a tvorba jeho první verze 5.–13. měsíc
 • Rozšiřování portálu KDP o nové KDP a metodiky – 24.–60. měsíc
 • Příprava metodických školení (obsah, struktura) – 6.–24. měsíc
 • Příprava online edukační podpory na portálu KDP – 12.–24. měsíc (e-learning)
 • Realizace konference č. 1– do 24. měsíce
 • Realizace kontaktních i distančních forem edukačních aktivit – 24.–60. měsíc
 • Realizace konference č. 2 – 58.– 59. měsíc