Akutní koronární syndromy (infarkt myokardu a nestabilní angina pectoris) – diagnostika a léčba [KDP-AZV-05-ČKS] - Návrhy klinických doporučených postupů

Akutní koronární syndromy (infarkt myokardu a nestabilní angina pectoris) – diagnostika a léčba

Téma návrhu KDP

Ischemická choroba srdeční

Odborná společnost

Česká kardiologická společnost

Pracovní tým tvůrců návrhu KDP

Garant:
prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC., FACC

Hlavní metodik:
Martin Hunčovský, MPH
Mgr. Dana Dolanová, Ph.D.
PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.

Pracovní tým:
prof. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD., FESC.
prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC., FACC, MBA

Důležitá data

Verze 1
31. 12. 2018

Verze 2 (po oponentuře)
29. 4. 2019

Verze 3 (finální verze)
13. 6. 2019

Doporučený termín aktualizace
31. 12. 2020

Klíčová slova

Nestabilní angina pectoris, infarkt myokardu, koronární tromboza, stent, antitrombotika, koronarografie, sekundární prevence infarktu, ateroskleroza, hypolipidemika, betablokátory

Klinický souhrn k tomuto KDP byl publikován ve Věstníku MZ ČR.

Odhaduje se, že na světě v roce 2012 zemřelo na kardiovaskulární onemocnění 17,5 milionů lidí, což představuje 31 % všech úmrtí na celém světě. Z těchto úmrtí bylo odhadováno 7,4 milionů kvůli koronárním srdečním onemocněním a 6,7 milionu kvůli mozkové mrtvici. V ČR v roce 2017 bylo hospitalizováno 15 tisíc případů akutního infarktu myokardu a 3,5 tisíce případů nestabilní anginy pectoris.

Tento klinický doporučený postup se zabývá následujícími otázkami: 

  1. Jak rychle a přesně diagnostikovat akutní koronární syndrom (všechny jeho formy)?
  2. Kde a kým mají být léčeni pacienti s akutními koronárními syndromy?
  3. Jaká je optimální léčba nestabilní anginy pectoris a akutního infarktu myokardu bez elevací ST?
  4. Jaká je optimální léčba akutního infarktu myokardu s elevacemi ST?
  5. Jak správně provádět sekundární prevenci akutních koronárních syndromů?