Použití inzulínové pumpy a glukózových senzorů u pacientů s diabetem léčených inzulínem [KDP-AZV-04-ČDS] - Návrhy klinických doporučených postupů

Použití inzulínové pumpy a glukózových senzorů u pacientů s diabetem léčených inzulínem

Téma návrhu KDP

Diabetes mellitus 1. typu

Odborná společnost

Česká diabetologická společnost ČLS JEP

Pracovní tým tvůrců návrhu KDP

Garant:
doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., FRCP (Edin)

Hlavní metodik:
PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.
Mgr. Dana Dolanová, Ph.D.
MUDr. Mgr. Radim Líčeník, Ph.D.
(odborný konzultant)

Pracovní tým:
MUDr. Zdeněk Jankovec, Ph.D.
prof. MUDr. Zdeněk Šumník
MUDr. Klára Picková
MUDr. Lenka Petruželková, Ph.D.
prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.
MUDr. Jan Šoupal, Ph.D.

Důležitá data

Verze 1
31. 12. 2018

Verze 2 (po oponentuře)
8. 4. 2019

Verze 3 (finální verze)
13. 6. 2019

Doporučený termín aktualizace
6. 12. 2021


Klinický souhrn k tomuto KDP byl publikován ve Věstníku MZ ČR.

Diabetes mellitus je heterogenní skupina onemocnění, jejichž jednotným laboratorním projevem je hyperglykémie. V roce 2017 byl počet diabetiků v ČR 995 613, z nichž 762 149 bylo farmakologicky léčeno, z tohoto počtu je cca 8 % diabetiků s cukrovkou 1. typu (kolem 60 tisíc), asi 90 % má cukrovku 2. typu a zbývající 2 % má cukrovku ostatních typů.

Tento klinický doporučený postup se zabývá následujícími otázkami:

  1. Může léčba (Continuous Subcutaneous Insulin Infusion) u pacientů léčených inzulínem ve srovnání s intenzifikovaným inzulínovým režimem formou více injekcí denně zlepšit efektivitu a bezpečnost léčby diabetu?
  2. Může monitorace pomocí rt-CGM (Real-Time Continuous Glucose Monitoring) ve srovnání se selfmonitoringem pomocí osobních glukometrů u pacientů s diabetem léčených intenzifikovaným inzulínovým režimem (formou více injekcí denně nebo CSII) zlepšit efektivitu a bezpečnost léčby diabetu?
  3. Může monitorace pomocí FGM (Flash Glucose Monitoring) ve srovnání se selfmonitoringem pomocí osobních glukometrů u pacientů s diabetem léčených intenzifikovaným inzulínovým režimem (formou více injekcí denně nebo CSII) zlepšit efektivitu a bezpečnost léčby diabetu?
  4. Může bolusový kalkulátor ve srovnání s fixním dávkováním inzulínu u pacientů s diabetem léčených intenzifikovaným inzulínovým režimem (formou více injekcí denně nebo CSII) zlepšit efektivitu a bezpečnost léčby diabetu?