Ischemická cévní mozková příhoda nebo tranzitorní ischemická ataka kardioembolické etiologie a jejich sekundární prevence [KDP-AZV-03-ČNS] - Návrhy klinických doporučených postupů

Ischemická cévní mozková příhoda nebo tranzitorní ischemická ataka kardioembolické etiologie a jejich sekundární prevence

Téma návrhu KDP

CMP/TIA

Odborná společnost

Česká neurologická společnost ČLS JEP

Pracovní tým tvůrců návrhu KDP

Garant:
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.

Hlavní metodik:
MUDr. Mgr. Radim Líčeník, Ph.D.
MUDr. Tomáš Nečas
PhDr. Petra Búřilová, BBA

Pracovní tým:
doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO
MUDr. Jiří Neumann
doc. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D. FESO
MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO

Důležitá data

Verze 1
30. 11. 2018

Verze 2 (po oponentuře)
26. 4. 2019

Verze 3 (finální verze)
12. 6. 2019

Doporučený termín aktualizace
31. 10. 2020


Klinický souhrn k tomuto KDP byl publikován ve Věstníku MZ ČR.

Ischemické cévní mozkové příhody (iCMP) tvoří 88 % všech CMP, v České republice je incidence iCMP v současné době 211 případů na 100 000 obyvatel za rok a prevalence se odhaduje na 240 000 případů. Nejčastějším typem ischemické cévní mozkové příhody je kardioembolická CMP a její nejčastější příčinou je nevalvulární fibrilace síní (FS) nebo flutter síní. FS je nejčastější arytmií v dospělé populaci. Pro primární a sekundární prevenci iCMP u pacientů s FS je indikována antikoagulační terapie antagonistou vitamínu K (warfarin) nebo přímými perorálními antikoagulancii (DOAC; angl. direct oral anticoagulants) inhibitory faktoru Xa (apixaban, edoxaban, rivaroxaban) a inhibitorem faktoru IIa (dabigatran).

Hlavním cílem tohoto klinického doporučeného postupu je poskytnout doporučení pro péči o dospělé pacienty s iCMP a TIA založené na nejlepších dostupných důkazech.