Doporučené postupy pro diagnostiku, terapii a následnou péči u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií (CLL) [KDP-AZV-02-HSLS] - Návrhy klinických doporučených postupů

Doporučené postupy pro diagnostiku, terapii a následnou péči u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií (CLL)

Téma návrhu KDP

Chronická lymfatická leukémie

Odborná společnost

Hematologická společnost ČLS JEP (Leukemická sekce)

Pracovní tým tvůrců návrhu KDP

Garant:
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Hlavní metodik:
Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D.
PhDr. Petra Búřilová, BBA

Pracovní tým:
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
MUDr. Mgr. Ing. Petra Šedová, Ph.D.

Důležitá data

Verze 1
1. 12. 2018

Verze 2 (po oponentuře)
29. 4. 2019

Verze 3 (finální verze)
12. 6. 2019

Doporučený termín aktualizace
30. 12. 2020


Klinický souhrn k tomuto KDP byl publikován ve Věstníku MZ ČR.

Chronická lymfocytární leukémie je onemocnění s mimořádně různorodým klinickým průběhem. Jde o onemocnění starších lidí, medián věku pacienta v době stanovení diagnózy se pohybuje mezi 65–70 lety. CLL je nejčastější leukemií v západním světě, tvoří přes 30 % všech případů onemocnění. Jde o nejčastější leukemii dospělých v České republice.

Tento klinický doporučený postup je zaměřen na 10 oblastí: