Čtyři KDP k veřejné oponentuře

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky zveřejnila na internetových stránkách Národního portálu KDP čtyři Klinické doporučené postupy (dále KDP) k veřejné oponentuře.


Předkládané KDP jsou jedním z výsledků probíhajícího projektu Klinické doporučené postupy, jehož výstupem bude nejméně čtyřicet KDP.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008221, prioritní osa OPZ: 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou.

Více informaci o zmíněném projektu lze najít na webu KDP a na webu AZV ČR

K veřejné oponentuře se nyní předkládají čtyři KDP schválené Garanční komisí KDP (členy této komise jsou zástupci: Ministerstva zdravotnictví ČR, AZV ČR, Senátu Parlamentu ČR, Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR, České lékařské společnosti JEP, České lékařské komory, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, Svazu zdravotních pojišťoven ČR, Ústavu zdravotnických informací a statistiky, Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Asociace nemocnic ČR, České konference rektorů, Asociace děkanů lékařských fakult ČR a Pacientské rady MZ ČR).

Pro připomínkování KDP byl Kontrolní komisí KDP vytvořen formulář „Veřejná oponentura“ – viz odkazy níže. Připomínky mohou být jakéhokoliv charakteru, ale musí obsahovat návrh změny odpovídající zásadám EBM (Evidence-based medicine), v opačném případě nemůže být připomínka akceptována. Obdržené připomínky budou následně postoupeny garantům KDP a členům Garanční komise KDP.

Jedná se o tyto Klinické doporučené postupy:

KDP-AZV-13-ČUS: Doporučené postupy pro včasné odhalení, diagnostiku a léčbu invazivního a metastazujícího karcinomu močového měchýře, jehož garantem je prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

KDP-AZV-17-ATB: Nozokomiální pneumonie – antibiotická léčba, jehož garantem je prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

KDP-AZV-26-ČKS: Aktivní prevence manifestace kardiovaskulárních chorob u asymptomatických vysoce rizikových osob, jehož garantem prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC., FACC, MBA

KDP-AZV-33: Prevence a léčba dekubutů, jehož garantkou je prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Texty KDP budou k veřejné oponentuře umístěny na Národním portálu KDP 30 dní, tj. do 6. 6. 2021

7. 5. 2021


Zpět