KDP k veřejné oponentuře

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky zveřejnila na internetových stránkách Národního portálu KDP tři níže uvedené Klinické doporučené postupy (dále KDP) k veřejné oponentuře.


Předkládané KDP jsou jedním z výsledků probíhajícího projektu Klinické doporučené postupy, jehož výstupem bude nejméně čtyřicet KDP.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008221, prioritní osa OPZ: 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou.

Více informaci o zmíněném projektu lze najít na https://kdp.uzis.cz/ a http://www.azvcr.cz/projekt-kdp.

K veřejné oponentuře se nyní předkládá sada KDP schválených Garanční komisi KDP (členy této komise jsou zástupci: Ministerstva zdravotnictví ČR, AZV ČR, Senátu Parlamentu ČR, Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR, České lékařské společnosti JEP, České lékařské komory, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, Svazu zdravotních pojišťoven ČR, Ústavu zdravotnických informací a statistiky, Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Asociace nemocnic ČR, České konference rektorů, Asociace děkanů lékařských fakult ČR a Pacientské rady MZ ČR).

Pro připomínkování uvedených KDP byl Kontrolní komisí KDP vytvořen formulář „Veřejná oponentura“, který je k dispozici u každého KDP (viz odkazy níže). Připomínky mohou být jakéhokoliv charakteru, ale musí obsahovat návrh změny odpovídající zásadám EBM, v opačném případě nemůže být připomínka akceptována. Obdržené připomínky budou následně postoupeny garantům KDP a členům Garanční komise KDP.

Jedná se o tyto KDP:

KDP-AZV-09-ČKS: Diagnostika a léčba akutního a chronického srdečního selhání, jehož garantem je prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC., FACC, MBA

KDP-AZV-12-ČUS: Doporučené postupy pro časnou detekci, diagnostiku a léčbu jednotlivých stádií karcinomu prostaty, jehož garantem je prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

KDP-AZV-18-LB: Opioidy v léčbě chronické nenádorové bolesti, jehož garantem je doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.

Texty těchto KDP budou k veřejné oponentuře umístěny na Národním portálu KDP 30 dní, tj. do 20. 12. 2019. 

20. 11. 2019


Zpět