Veřejná oponentura

Název KDP: 10: Chronická ischemická choroba srdeční - diagnostika a léčba

KDP k veřejné oponentuře (PDF soubor)

Připomínky mohou být jakéhokoliv charakteru, ale každý návrh změny musí odpovídat zásadám EBM, jinak připomínka nemůže být akceptována.

 

Identifikační údaje oponenta

 
 
 
 
Konflikt zájmů (existuje v souvislosti s oponenturou Klinického doporučeného postupu (KDP) potenciální střet zájmů?):*
 
 
 
 

Vyjádření oponenta k předkládanému klinickému doporučeného postupu (dále KDP)

 
1. Zaměření KDP a klinické (guideline) otázky/oblasti jsou jasně formulovány:
 
2. Význam a potřeba tvorby předloženého KDP je dostatečně zdůvodněna a podložena epidemiologickou analýzou situace v České republice:
 
3. Metodika tvorby KDP je dostatečně a transparentně popsána v souladu s „Národní metodikou tvorby KDP“:
(dostupnou na: https://kdp.uzis.cz/index.php?pg=metodika)
 
4. Jednotlivá doporučení „založená na vědeckých důkazech“ jsou jasně formulovaná a podložena důkazy, včetně specifikace síly doporučení dle metodiky GRADE:
(dostupné na: https://kdp.uzis.cz/index.php?pg=metodika)
 
5. Jednotlivá doporučení „založená na expertním konsensu“ jsou jasně formulovaná a podložena transparentním popisem metodiky dosažení konsensu:
(např. Delphi metoda, apod.)
 
6. Informace pro danou cílovou populaci pacientů a blízké rodinné příslušníky jsou popsány srozumitelně a adekvátní jazykovou formou.:
 
7. Doporučení pro zdravotní politiku jsou formulována srozumitelně a jsou podložena důkazy: