KDP k veřejné oponentuře

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky zveřejnila na internetových stránkách Národního portálu KDP tři níže uvedené Klinické doporučené postupy (dále KDP) k veřejné oponentuře.


Předkládané KDP jsou jedním z výsledků probíhajícího projektu Klinické doporučené postupy, jehož výstupem bude nejméně čtyřicet KDP.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008221, prioritní osa OPZ: 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou.

Více informaci o zmíněném projektu lze najít na webu KDP a na webu AZV ČR

K veřejné oponentuře se nyní předkládají dva KDP schválené Garanční komisi KDP (členy této komise jsou zástupci: Ministerstva zdravotnictví ČR, AZV ČR, Senátu Parlamentu ČR, Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR, České lékařské společnosti JEP, České lékařské komory, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, Svazu zdravotních pojišťoven ČR, Ústavu zdravotnických informací a statistiky, Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Asociace nemocnic ČR, České konference rektorů, Asociace děkanů lékařských fakult ČR a Pacientské rady MZ ČR).

Pro připomínkování uvedených KDP byl Kontrolní komisí KDP vytvořen formulář „Veřejná oponentura“, který je k dispozici u každého KDP (viz odkazy níže). Připomínky mohou být jakéhokoliv charakteru, ale musí obsahovat návrh změny odpovídající zásadám EBM, v opačném případě nemůže být připomínka akceptována. Obdržené připomínky budou následně postoupeny garantům KDP a členům Garanční komise KDP.

Jedná se o tyto KDP:

KDP-AZV-10-ČKS: Chronická ischemická choroba srdeční – diagnostika a léčba, jehož garantem je prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

KDP-AZV-11-ČSN: Ischemická cévní mozková příhoda nebo tranzitorní ischemická ataka nekardioembolické etiologie a jejich sekundární prevence, jehož garantem je prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., FCMA

Texty těchto KDP budou k veřejné oponentuře umístěny na Národním portálu KDP 30 dní, tj. do 30. 8. 2020. 

31. 7. 2020


Zpět